مستندات API

درخواست token

برای استفاده از API وریفای پلاس ابتدا در سایت ثبت نام کرده و سپساز اینجاtoken خود را دریافت کنیددرخواست شماره با متد get_number

برای گرفتن شماره باید درخواستی از نوع POST و با نوع محتوای application/json به آدرس http://verifyplus.net/api/get_number بزنید . پارامترهای درخواست شماره یکی token، یکی productId و دیگریcountry است که ، productId و country های موجود را می توانید در بخش پایانی همین صفحه مشاهده کنید. در صورت موفقیت پاسخی با نوع محتوای application/json حاوی شماره درخواست شده برای شما ارسال خواهد شد. در صورت بروز خطا جزییات خطا با نوع محتوای application/json برای شما ارسال میشود.


مثال حالت موفق

با ارسال {"token": yourToken, "country": "RU", "productId": "2"} به آدرس http://verifyplus.net/api/get_number پاسخی با نوع محتوای application/json را دریافت خواهید کرد:
{"number": "959978292769", "numberId": "1343243"}


خطاهای ممکن

در صورت اشتباه بودن کد کشور : {"status": 400, "detail": "Invalid country"}

در صورت اشتباه بودن توکن :{"status": 401, "detail": "Invalid token"}

در صورت اشتباه بودن کد محصول :{"status": 400, "detail": "Invalid productId"}

در صورت موجود نبودن شماره :{"status": 409, "detail": "No number available! Please try again later"}درخواست اس ام اس با متد get_sms

برای دریافت اس ام اس باید درخواستی از نوع POST و با نوع محتوای application/json به آدرس http://verifyplus.net/api/get_sms بزنید . پارامترهای درخواست شماره یکی token و دیگری numberId که شماره ای است که با متد دریافت شماره به دست آورده اید. دیگر پارامترهاcountry و productId که همان مقاديری هستند که در گرفتن شماره از آن استفاده کرده اید. در صورت موفقیت پاسخی با نوع محتوای application/json حاوی شماره درخواست شده برای شما ارسال خواهد شد. در صورت بروز خطا جزییات خطا با نوع محتوای application/json برای شما ارسال میشود.


مثال حالت موفق

با ارسال {"token": yourToken, "country": "RU", "numberId": "1343243", "productId": "2"} به آدرس http://verifyplus.net/api/get_sms پاسخی با نوع محتوای application/json را دریافت خواهید کرد: {"sms": "546533"}


خطاهای ممکن

در صورت اشتباه بودن کد کشور : {"status": 400, "detail": "Invalid country"}

در صورت اشتباه بودن توکن :{"status": 401, "detail": "Invalid token"}

در صورت کافی نبودن اعتبار :{"status": 402, "detail": "Insufficient balance. Please charge your account"}

در صورت اشتباه بودن کد محصول :{"status": 400, "detail": "Invalid productId"}

در صورتی که اس ام اسی برای آن شماره ارسال نشده باشد :{"status": 409, "detail": "No sms code"}استعلام تعداد شماره های موجود با متد get_available(نسخه ۲ API)

برای استعلام شماره موجود یک کشور درخواست GET به آدرس http://verifyplus.net/apiv2/get_availableهمراه با پارامتر country بزنید. برای مثال برای استعلام تعداد شماره های موجود روسیه :http://verifyplus.net/apiv2/get_available?country=RU که پاسخی با محتوای application/json با فرمت {"online": "12"} دریافت خواهید کردproductIdهای موجود

productId Product Name
2 Telegram
25 Instagram
26 WhatsAPP
27 Steam
28 LinkedIn
29 Twitter
31 WebMoney
32 GMail


countryهای موجود

country هزینه هر اس ام اس
RU 3000 تومان
KZ 3000 تومان
UA 5000 تومان
UK 10000 تومان
ID 5000 تومان
PH 5000 تومان
LV 10000 تومان